Sylwetki kandydatów

Henryk Duszyński-Karabasz jest absolwentem lingwistyki stosowanej j. niemiecki z j. rosyjskim. W czasie studiów prowadził aktywną działalność naukową, m.in. w Kole Naukowym Poliglota Akademii Bydgoskiej i Kole Naukowym Slawistów UKW. Był stypendystą Prezydenta Bydgoszczy i Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jest członkiem klubu dyskusyjnego Atlantis i Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. W roku akademickim 2006/2007 otrzymał tytuł Najlepszego Absolwenta. Obecnie pracuje w Zakładzie Onomastyki i Historii Języka Rosyjskiego UKW, ma otwarty przewód doktorski. 

Kamila Kacprzak - absolwentka pedagogiki - studiowała pedagogikę sp. opieka i wychowanie z profilaktyką społeczną (studia I stopnia) w latach 2007-2010, sp. doradztwo zawodowe i rehabilitacyjne (studia I stopnia) w latach 2009-2012 oraz sp. pedagogika opiekuńcza (studia II stopnia) w latach 2010-2012. Od 2012 r. jest studentką studiów doktoranckich w zakresie pedagogiki. Jej rozprawa będzie dotyczyła sensu i znaczenia nadawanych przez adolescentów ich doświadczeniom związanych z byciem w związkach uczuciowych.
W roku 2011/2012 otrzymała nagrodę dla najlepszego absolwenta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Jej praca magisterska (2012) i licencjacka (2010) zostały wyróżnione w konkursie na najlepszą pracę dyplomową. W 2012 roku otrzymała również tytuł Najlepszego Absolwenta. Zajęła pierwsze miejsce w konkursie „Problemy osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej”. 

Katarzyna Kiedrowska - absolwentka pedagogiki. Studiowała pedagogikę, sp. opieka i wychowanie z profilaktyką społeczną  w latach 2005-2010 (studia 5-letnie jednolite magisterskie). Pełniła funkcję Pełnomocnika Samorządu Studenckiego ds. studentów niestacjonarnych oraz Wiceprzewodniczącej Samorządu Studenckiego. Była członkiem Rady Wydziału, Komisji ds. Nagród i Wyróżnień, Komisji Odwoławczej oraz Komisji Dyscyplinarnej. Uczestniczyła w pracach grupy wolontariuszy, pełniła funkcję sekretarza oraz Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej w Akademickim Centrum Wolontariatu. W 2010 roku otrzymała tytuł Najlepszego Absolwenta. 

Agnieszka Kostyra ukończyła wychowanie fizyczne - studia I i II stopnia. W trakcie swojej edukacji była aktywna zarówno na polu naukowym, jak i sportowym. W 2013 roku ukazała się jej publikacja „Wpływ trenera na zawodnika podczas treningu sportowego”. Agnieszka Kostyra reprezentowała UKW na zawodach pływackich, zdobywając medale na Mistrzostwach Polski Masters. Poza aktywnością na basenie, uczestniczyła również w konferencjach naukowych. W 2014 roku została nagrodzona tytułem Najlepszego Absolwenta. 

Justyna Stasiak - absolwentka pedagogiki. Studiowała pedagogikę sp. resocjalizacja w latach 2005-2007 (studia II stopnia). W 2005 r. otrzymała tytuł Honorowego Absolwenta Roku Akademickiego 2004/2005 za wyniki w nauce. W latach 2008-2010 otrzymywała stypendium doktoranckie. W 2007 roku została nagrodzona tytułem Najlepszego Absolwenta. W 2010 r. otrzymała grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację rozprawy doktorskiej. 

Paweł Sudomirski jest absolwentem matematyki - ukończył studia I i II stopnia. Podczas studiów był aktywnym członkiem Koła Naukowego „Omega”, brał czynny udział w Ogólnopolskich Sympozjach Matematycznych Kół Naukowych organizowanych przez Instytut Matematyki UJ w Krakowie. Zdobywał również doświadczenia jako wykładowca na Matematyczno-Informatycznym Obozie Naukowym oraz prowadząc wykłady w czasie Drzwi Otwartych. W 2009 roku otrzymał tytuł Najlepszego Absolwenta. 

Joanna Szymczak jest absolwentką pedagogiki o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Będąc studentką uzyskała Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2006/2007 oraz na rok akademicki 2007/2008. Pracę magisterską pt. „Zdarzenia krytyczne w nauczaniu – ich odzwierciedlenie w praktyce zawodowej nauczycieli szkoły podstawowej w Polsce, Słowacji oraz Szwecji” obroniła z oceną bardzo dobrą. W 2006 i 2008 roku uzyskała tytuł Najlepszego Absolwenta. Obecnie pracuje w Katedrze Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji UKW. 

Katarzyna Wal - absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej prowadzonych na Wydziale Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, obecnie kontynuuje naukę na studiach II stopnia. Do jej osiągnięć zaliczyć należy I miejsce w finale Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Śpiewanej we Włocławku, I miejsce w VIII Ogólnopolskim Konkursie Piosenek Grzegorza Ciechowskiego w Tczewie oraz udział w 47. i 48. Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie. Była członkiem Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz członkiem Koła Naukowego Studentów Muzyki. Od początku swojej edukacji jest związana z Chórem Akademickim UKW, z którym zdobywała liczne nagrody na polskich i zagranicznych festiwalach. Jest laureatką konkursu wiedzy o I. J. Paderewskim. Na swym koncie ma trzy publikacje: „Historia Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy” w roczniku Instytutu Edukacji Muzycznej „Muzyka – historia, teoria, edukacja”; referat „Blaski i cienie reform edukacyjnych” oraz płytę CD z autorskim materiałem zespołu JAKIM Cudem.
Obecnie jest na wymianie studenckiej w Popakademie Mannheim w Niemczech, gdzie od roku współpracuje z wieloma cenionymi muzykami i tworzy formacje PO!NTA oraz Golden Chain Tree. Za rok akademicki 2012/2013 otrzymała tytuł Najlepszego Absolwenta. 

Bartosz Zwierzchowski jest absolwentem filologii o specjalności filologia germańska. W trakcie studiów brał udział w wielu działaniach o charakterze organizacyjnym i naukowym, realizowanych w ramach aktywności studenckiej. W trakcie studiów był zaangażowany w prace Koła Naukowego Studentów Germanistyki.  Aktywnie działał jako redaktor techniczny i autor gazetki studenckiej „VollTreffer”.  Był stypendystą kilku uczelni wyższych w Niemczech. Ponadto uczestniczył w międzynarodowej konferencji naukowej w charakterze wolontariusza i tłumacza. Studia ukończył w 2011 roku. Za rok akademicki 2011/2012 otrzymał tytuł Absolwenta Roku.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. J. K. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz, tel. + 48 52 341 91 00